Informácie o zásadách spracúvania a ochrany osobných údajov spoločnosťou PSEnergia s. r. o.

Informácie o zásadách spracúvania a ochrany osobných údajov spoločnosťou PSEnergia s. r. o.

 

 

Nižšie uvedené informácie poskytujeme našim partnerom ako aj návštevníkom našej stránky, ktorí sú dotknutými osobami v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ako aj zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

V tomto stručnom popise nájdete informácie a odpovede na nasledujúce otázky:

 • na aké účely spracúva PSEnergia osobnéúdaje,

 • v ako rozsahu spracúva PSEnergia osobnéúdaje,

 • komu (ne)poskytuje PSEnergia osobnéúdaje,

 • ako dlho sú osobné údajeuchovávané,

 • aké sú práva dotknutých osôb a povinnosti PSEnergie pri spracúvaní osobnýchúdajov,

 • kde a ako nás môže dotknutá osoba kontaktovať v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobnýchúdajov.

 

Informácie o spoločnosti PSEnergia ako prevádzkovateľovi:

PSEnergia s.r.o. so sídlom Na bielenisku 4, 902 01 Pezinok, IČO: 44 887 710 je právnická osoba ktorá vznikla dňa 21.07.2009 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro pod vložkou č. 59520/B (ďalej len „Spoločnosť“).

 

Zabezpečenie ochrany osobných údajov je pre Spoločnosť veľmi dôležité, a preto pri spracúvaní osobných údajov dôsledne dbá  na dodržiavanie  platných  právnych predpisov o ochrane osobných údajov a záujmov dotknutýchosôb.

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov, prosím, kontaktujte príslušného data protection officerovi, ktorý zabezpečí ich zodpovedanie, a to emailom nadpo@psenergia.sk, telefonicky +421 333 813 277 alebo písomne na adrese Na bielenisku 4, 902 01 Pezinok, do rúk data protection officer.

 

V tomto texte budú použité uvedené definície s nasledovným významom:

 

dotknutá osoba - fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Je to osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, on-line identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecificképrefyzickú,fyziologickú,genetickú,mentálnu,ekonomickú,kultúrnualebosociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

 

GDPR -  Nariadenie  Európskeho parlamentu  a  Rady (EÚ)  2016/679  z 27.  apríla  2016 oochranefyzickýchosôbprispracúvaníosobnýchúdajovaovoľnompohybetakýchtoúdajov, ktorým sa zrušuje smernica95/46/ES;

 

informačný systém - usporiadaný súbor osobných údajov spracúvaných Spoločnosťou na účel:

 • identifikácie    obchodných    partnerov,    klientov,    odberateľov,    sprostredkovateľov,poskytovateľov služieb, dodávateľov a ichzástupcov,

 • informovania o službách poskytovanýchSpoločnosťou,

 • poskytovania služieb v rozsahu predmetu podnikaniaSpoločnosti,

 • ochrany oprávnených záujmov Spoločnosti, najmä jej majetku, bezpečnosti apráv,

 • zabezpečenia povinností vyplývajúcich Spoločnosti z právnych predpisov Slovenskej republiky, Európskej únie a medzinárodných dohôd, ktorými je Spoločnosťviazaná,

 • plnenia   daňových,   účtovných    povinností   Spoločnosti   a   povinností   v   postavení zamestnávateľa,

 • uplatnenia, zabezpečovania, preukazovania, postupovania a obhajovania pohľadávok a právnych nárokovSpoločnosti,

 • plnenia štatistických a ďalších úloh, ktoré Spoločnosť plní v súlade s internými predpismi a inými právnymipredpismi;

 

iné právne predpisy - platné právne predpisy Slovenskej republiky, napr. zákon č. 455/1991 Zb.Živnostenskýzákonvzneníneskoršíchpredpisov,zákonč.311/2001Z.zZákonníkpráce vzneníneskoršíchpredpisov,zákonč.431/2002Z.z.Zákono účtovníctvevzneníneskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorší predpisov,atď.;

 

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;

 

osobné údaje - údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickejosoby,ktorúmožnoidentifikovaťpriamoalebonepriamo,najmänazákladevšeobecne použiteľného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnuidentitu;

 

obchodný partner - fyzická osoba alebo štatutár a iný zástupca právnickej osoby a/alebo právnická osoba alebo záujmové združenie, s ktorými Spoločnosť uzatvorila v rámci výkonu podnikateľskej činnosti a iných činností a úloh v zmysle iných právnych predpisov, akýkoľvek právny vzťah/úkon, pričom uzatvorením právneho vzťahu/úkonu sa rozumie vznik, zmena alebo zánik akýchkoľvek záväzkových a mimozáväzkových vzťahov medzi tretími osobami a Spoločnosťou. Obchodným partnerom je tiež fyzická osoba alebo štatutár a iný zástupca právnickej osoby:

 

 • s ktorou Spoločnosť rokuje o uskutočnení právneho vzťahu/úkonu, aj keď sa tento neuskutoční,

 • s ktorou Spoločnosť môže potenciálne uskutočniť právny vzťah/úkon, aj keď sa tento neuskutoční,

 • ktorá prestala byť obchodným partnerom,

 • poskytujúca alebo prijímajúca akékoľvek služby alebo plnenia odSpoločnosti,

 • zástupca obchodného partnera, ktorý v mene obchodného partnera alebo na jeho účet uzatvoril právny vzťah/úkon alebo o jeho uzatvorenírokoval;

 

prevádzkovateľ - Spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov;

 

spracúvanie - operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

 

sprostredkovateľ - každý, kto spracúva osobné údaje v mene Spoločnosti na základe poverenia v súlade s ustanoveniami GDPR, najmä článkom 28;

 

 

A. Dôvody spracúvania osobných údajovSpoločnosťou

 

 

Spoločnosť spracúva osobné údaje len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby, t.j. spracúva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania.

 

Spoločnosť spracúva osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel, pričom bez takéhoto spracúvania by nemohla poskytovať služby a plniť si svoje povinnosti v zmysle Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov. Spoločnosť spracúva osobné údaje za nasledovným účelom:

 1. identifikácia a overenie obchodných partnerov a ichzástupcov,

 2. poskytovanie produktov a služieb v zmysle Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov,

 3. uzatváranie a následná správa zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi vrátane predzmluvných vzťahov a ukončeniavzťahov,

 4. prijímanie a vybavovanie podnetov asťažností,

 5. vzťahovýmanažment,

 6. ochrana oprávnených záujmov Spoločnosti, najmä jej majetku, bezpečnosti, práv a nárokov,

 7. zabezpečenie   plnenia    povinností   vyplývajúcich    Spoločnosti    ziných    právnych predpisov a medzinárodných záväzkov, ktorými je Spoločnosťviazaná,

 8. vedenie osobitných zoznamov obchodných partnerov, ktorí si riadne a včas neplnia povinnosti voči Spoločnosti, ktorí sa dopustili konania posúdeného akoneobvyklá

 

obchodná operácia, a klientov, na ktorých sa vzťahujú medzinárodné sankcie a/alebo opatrenia,

 1. plnenie daňových, účtovných povinností a povinností v postavenízamestnávateľa,

 2. evidovanie,    uplatňovanie,    zabezpečovanie,    preukazovanie,    postupovanie,    a obhajovanie pohľadávok a právnych nárokov,

 3. plnenie štatistických, archivačných  a  ďalších úloh, ktoré  Spoločnosť  plní v súlade s internými predpismi Spoločnosti a inými právnymipredpismi,

 4. marketing a inéspracúvanie.

 

Spoločnosť môže pristúpiť k spracúvaniu osobných údajov aj vo vyššie neuvedených prípadoch, ak:

 1. je to nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi obchodným partnerom, resp. treťoustranouaSpoločnosťou,vrátanepredzmluvnýchvzťahovvzmyslečlánku6ods. 1 písm. b)GDPR,

 2. dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel/účely v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a)GDPR,

 3. dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel/účely v zmysle článku 9 ods. 2 písm. b)GDPR,

 4. je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré chráni Spoločnosť alebo tretia strana v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f)GDPR,

 5. je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov v zmysle článku 9 ods. 2 písm. f)GDPR.

 

Spoločnosť, v súlade s vyššie uvedeným, spracúva osobné údaje obchodného partnera aj na účelyodhaľovaniatrestnýchčinovaichpáchateľovnajmäzdôvoduochranypredlegalizáciou príjmovztrestnejčinnostianaúčelyprípadnéhosúdnehokonania,trestnéhokonania,konania o priestupkoch a dohľadu nad plnením zákonných povinností Spoločnosti. Spoločnosť spracúva osobné údaje aj pri monitorovaní vnútorných priestorov svojej prevádzky, a to za účelom uvedeným v predchádzajúcej vete, resp. za účelom ochrany svojich zamestnancov, majetku a ichbezpečnosti.

 

Na účely informovania obchodných partnerov o produktoch a službách poskytovaných Spoločnosťou sú osobné údaje spracúvané primárne na základe oprávnených záujmov Spoločnosti a výnimočne aj na základe predchádzajúceho dobrovoľne udeleného súhlasu.

 

Spoločnosť má oprávnený záujem na tom, aby vykonávala starostlivosť o svojich obchodných partnerov a rozvíjala  obchodné  vzťahy s nimi,  a  teda aby  ich  informovala o svojich produktoch aslužbách.

 

V tejto súvislosti môže Spoločnosť osloviť obchodného partnera aj bez predchádzajúceho súhlasu, pričom o takomto spracúvaní osobných údajov dotknutú osobu náležite informuje a poučí o jej právach, najmä o práve namietať spracúvanie osobných údajov.

 

B. Spracúvané osobnéúdaje

 

 

VrámcivyššieuvedenýchdôvodovSpoločnosťspracúvanasledujúceosobnéúdaje,atovždy len v účelom vymedzenom nevyhnutnomrozsahu:

 1. identifikačnéúdaje(napríkladmeno,priezvisko,dátumnarodenia,rodnéčíslo,údajez dokladu  totožnosti,  štátna príslušnosť,  fotografi  a z  dokladu  totožnosti, záznam  z bezpečnostnýchkamier),

 2. kontaktné údaje (napríklad adresa trvalého/prechodného pobytu, emailová adresa, telefónnečíslo),

 3. údaje o poskytnutých produktoch a službách (napríklad údaje o využívaných produktoch a službách, údaje súvisiace s vybavovanímžiadostí),

 4. údaje o zástupcoch alebo zamestnancoch obchodného partnera, s ktorými aktívne komunikuje pri uskutočňovaní zmluvných, záväzkových a mimozáväzkovýchvzťahov,

 1. ekonomické údaje (napríklad údaje o vlastníctve vecí, pohľadávok a inýchpráv),

 2. údaje potrebné na monitorovanie bezpečného využívania produktov aslužieb,

 3. údaje súvisiace s používaním webových stránok a aplikáciíSpoločnosti,

 4. inérelevantnéúdaje(napríkladúdajeoobchodnýchaktivitách,exekučnýchkonaniach, konkurzoch,osobnýchbankrotoch,údajesúvisiacesplnenímzmluvnýchazákonných povinností a záväzkov, údaje o platobnej disciplíne, údaje z dostupnýchregistrov),

 5. údaje vyplývajúce z aktivity na sociálnychsieťach.

 

 

C. Subjekty, ktorým Spoločnosť poskytuje osobnéúdaje

 

 

Osobné údaje Spoločnosť neposkytuje iným subjektom okrem  prípadov,  ak dotknutá  osoba na takéto poskytnutie udelila súhlas, písomný pokyn, alebo ak existuje iný právny základ na poskytnutie osobných údajov inému subjektu, najmä v prípade, ak ide o plnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti.

 

V rámci spracúvania osobných údajov, Spoločnosť ubezpečuje obchodných partnerov, že ich osobnéúdajeneodovzdávažiadnymovládajúciminštitúciám,spolupracujúcimorgánomalebo iným tretím osobám, s výnimkou plnenia zákonnýchpovinností.

 

Spoločnosť poskytne osobné údaje iným subjektom pri plnení zákonných povinností najmä   v nasledujúcichprípadoch:

 1. v oblasti plnenia a zabezpečovania povinnostízamestnávateľa,

 2. v oblasti prevencie pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu v zmysle iných právnychpredpisov,

 1. v súvislosti s oznamovaním orgánom činným v trestnom konaní o podozrení, že sa pripravuje, že je páchaný alebo že bol spáchaný trestnýčin,

 2. v súvislosti s oznamovacou povinnosťou príslušnému orgánu Slovenskej republiky  na účel automatickej výmeny informácií o finančných účtoch na účely správy daní podľa osobitného predpisu (FATCA,CRS).

 

Spoločnosť v určitých prípadoch spracúva osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Na poverenie spracúvaním osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby, a ani iný právny titul, ako je to v prípade poskytovania údajov iným prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ v takomto prípade spracúva osobné údaje v mene Spoločnosti ako prevádzkovateľa.

 

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie práv dotknutej osoby, ktoré si môže uplatniť v Spoločnosti alebo tiež priamo u konkrétneho sprostredkovateľa.

 

Spoločnosť využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie zabezpečenia tak, aby spracúvanie spĺňalo všetky zákonné požiadavky.

 

Spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov využíva sprostredkovateľov, ktorí zabezpečujú:

 1. marketingové služby,

 2. ekonomické, účtovné a daňovéslužby,

 3. tlačové služby a služby hromadnejkorešpondencie,

 4. administratívne služby spojené sdoručovaním,

 5. právneslužby,

 6. vymáhanie a správu pohľadávok,

 7. finančné a s nimi súvisiaceslužby,

 8. správu registratúrnych záznamov podľa osobitnýchpredpisov.

 

Spoločnosť zároveň ubezpečuje obchodných partnerov, že osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretíchkrajín.

 

 

D. Doba uchovávanie osobných údajovSpoločnosťou

 

 

Osobné údaje Spoločnosť uchováva len v období, počas ktorého je uchovanie nevyhnutné   s ohľadom na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údajespracúvajú.

 

Pokiaľ sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, budú po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí jeho platnosti uchované len  za účelom prípadného preukázania   a uplatnenia práv Spoločnosti, a to len počas obdobia trvania takých práv. Uvedené platí aj v prípade spracúvania na základezmluvy.

 

Ak sú osobné údaje spracúvané v rámci plnenia záväzkových, zákonných a iných  povinností, Spoločnosť uchováva osobné údaje počas doby uvedenej v príslušnom predpise. Takýmito právnymi predpismi súnajmä:

 1. zákon č. 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov, na základe ktorého sa účtovné záznamy a iné zákonom určené dokumenty archivujú počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého satýkajú,

 2. zákon č. 199/2004 Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov,nazákladektoréhosadokladysúvisiacepriamoalebonepriamo

 

s dovozom, vývozom alebo tranzitom tovaru uchovávajú počas desiatich kalendárnych rokov od momentu určeného v zmysle Čl. 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013,

 1. príslušné predpisy upravujúce daňové povinnosti Spoločnosti, na základe ktorých sa príslušné dokumenty uchovajú prevažne počas desiatich kalendárnych rokov od rozhodujúcej skutočnosti v zmysle príslušných daňovýchpredpisov,

 2. príslušné predpisy upravujúce povinnosti Spoločnosti ako zamestnávateľa, v zmysle ktorých Spoločnosť uchováva príslušnú evidenciu o svojich zamestnancoch po dobu desiatich rokov od momentu určeného osobitnýmipredpismi,

 3. zákon č. 297/2008 Z. z., na základe ktorého sú osobné údaje uchované počas piatich rokovod:

  • skončenia zmluvného vzťahu s obchodným partnerom, a to údaje a písomné doklady získané v súvislosti s vykonávaním starostlivosti vo vzťahu ku obchodnému partnerovi,

  • od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o príslušnom obchodnom partnerovi,

 4. zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorýchzákonov.

 

 

E. Práva dotknutých osôb a povinnosti Spoločnosti pri spracúvaníosobných

údajov

 

 

Spoločnosť je povinná poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva, a to spôsobom podľa jej požiadavky.

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Spoločnosť bezodkladne vymaže alebo opraví osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelu, na ktorý sa spracúvajú.

 

Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inakspracúvali,

 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobnýchúdajov,

 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba oprávnene namieta spracúvanie osobnýchúdajov,

 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,alebo

 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republikaviazaná.

 

Ak Spoločnosť poskytla v súlade s GDPR osobné údaje a je povinná ich vymazať, je zároveň povinná prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom

 

na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak:

 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Spoločnosti overiť správnosť osobnýchúdajov,

 1. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ichpoužitia,

 2. Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,alebo

 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutejosoby.

 

Dotknutáosobamáprávozískaťosobnéúdaje,ktorésajejtýkajúaktoréposkytlaSpoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú na základe vyjadrenia súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel alebo je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutejosoby.

 

Spoločnosťposkytnesúčinnosťdotknutejosobepriuplatňovaníjejprávvčomožnonajširšom rozsahu, aký jej dovoľujú technické a prevádzkové podmienkySpoločnosti.

 

Zároveň Spoločnosť vyhlasuje, že prijme všetky primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrániť Vaše osobné údaje pred úmyselným alebo nedbanlivostným vymazaním, stratou alebo zmenou a proti neoprávnenému sprístupneniu Vašich osobných údajov.

 

Zamestnanci Spoločnosti, ako  aj  jej zmluvní  partneri,  ktorí spracúvajú  osobné  údaje v  jejmene,súzaviazanípovinnosťoumlčanlivosti,ktorátrváajposkončenízmluvnéhovzťahu.

 

VsúvislostisospracúvanímosobnýchúdajovmádotknutáosobaprávopodaťsťažnosťÚradu naochranuosobnýchúdajovSlovenskejrepubliky,Hraničná12,82007Bratislava,Slovenská republika.

 

Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 GDPR alebo v zmysle článku 9 ods. 2 GDPR, má dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.